MƯA VÀO HẠ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 12, 2017

MƯA VÀO HẠ
Cảm theo SẦU MÂY của Nguyễn Hoài Phố
Thương là kể tội lắm người đây
Lối thẳng không đi để phượng đày
Trường ngập đỏ tim màu hạ nhớ
Ngõ tràn xanh lá sắc mưa bay
Vương tình tiếng mến nào ai thấy
Đượm luyến lời ưa chẳng kẻ quây
Sương hạt nhớ thăm về đấy nhỏ
Dường như rớt lại tụ ngàn mây.
Mây ngàn tụ lại rớt như dường
Nhỏ đấy về thăm nhớ hạt sương
Quây kẻ chẳng ưa lời luyến đượm
Thấy ai nào mến tiếng tình vương
Bay mưa sắc lá xanh tràn ngõ
Nhớ hạ màu tim đỏ ngập trường
Đày phượng để đi không lối thẳng
Đây người lắm tội kể là thương.

warningComments are closed.