Người đời học nói

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 26, 2017

Người đời học nói. Con học làm thinh
Người đời học văn minh. Con học đạo đức
Người đời theo kiến thức. Con học đạo huyền vi.
Người đời mê si. Con học tỉnh thức.
Người đời học nhớ. Con tập cách quên
Người đời ngó lên. Con tập nhìn xuống
Người đời ham muốn… Con tập xả ly
Người đời sân si. Con tập hòa ái.
Người đời tự đại. Con tập khiêm từ.
Người đời khư khư. Con hành đại xả
Người đời muôn ngã. Con một con đường
Người đời vô thường. Con về nẻo Giác.
Sen mọc từ bùn mà sen thơm ngát.
Con đường giải thoát thẳng lối con đi!
-Thích Tánh Tuệ-
#adidaphat
#caubinhanmaymanchomoinguoi

warningComments are closed.