Comments

  1. Like mạnh

    1. Cám ơn bạn Huynh Van Thuong nhiều vì đã luôn ủng hộ SRD! 🙂

  2. Hoạt động thật có ý nghĩa, đề cao vai trò của người khuyết tật vào quá trình phát triển đất nước.

  3. Giá mà bài viết có thêm thông tin sự kiện này do SRD tổ chức thì càng tuyệt vời hơn

    1. Đúng vậy chị Ngoc Bich!

warningComments are closed.