Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 5, 2017

Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 34 (tuần cuối cùng)
=============
(TG) – Kết quả tuần 34 đã chính thức khép lại Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng” (diễn ra từ 10h00’ ngày 05/9/2016 đến 8h30’ ngày 01/5/2017) trên website tuyengiao.vn của Tạp chí Tuyên giáo và xaydungdang.org.vn của Tạp chí Xây dựng Đảng. Các cá nhân may mắn giành giải thưởng trong tuần thi cuối này là Phạm Văn Hòa (Hà Nội), Nguyễn Phước Quyến (Vĩnh Long) và Nguyễn Hoàng Thanh (Vĩnh Long).
Đáp án cuộc thi tuần 34:
Câu hỏi 1: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng (…)”. Nội dung trong (…) là gì?
Phương án 3: lưỡng dụng.
Câu hỏi 2: “Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII nêu lên thuộc lĩnh vực nội dung nào?
Phương án 1: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Câu hỏi 3: Cùng với phương hướng, nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, Văn kiện Đại hội XII xác định phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với… ?
Phương án 2: Nhà nước.
Câu hỏi 4: “Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đây là một trong những nội dung được khẳng định trong văn kiện nào của Đại hội XII?
Phương án 1: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.680
Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 34 thuộc về các cá nhân sau đây:
Giải Nhất: Phạm Văn Hòa
Tu Lễ, Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng: 1.680
(Thời gian tham gia thi: 14h05’ ngày 24/4/2017).
Giải Nhì: Nguyễn Phước Quyến
Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng: 1.680
(Thời gian tham gia thi: 0h10’ ngày 30/4/2017).
Giải Ba: Nguyễn Hoàng Thanh
Lớp Ngữ văn Khmer
Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long
Trả lời đúng; dự đoán 1.679 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 13h30’ ngày 25/04/2017).
Ban Tổ chức Cuộc thi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tham gia nhiệt tình của các tập thể, cá nhân đã tích cực hưởng ứng cổ vũ, động viên, tạo điều kiện cho Cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng thời cũng rất mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm quý báu này, để những cuộc thi tương tự tiếp theo sẽ đạt được kết quả như mong muốn../.
Ban Tổ chức Cuộc thi
==============

warningComments are closed.