TỰ DO

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 27, 2017

TỰ DO
Muốn khóc thì cứ khóc
Thích cười thì được cười
Vì điều đơn giản ấy
Máu bây giờ
Vẫn rơi…
TRẦN NHUẬN MINH
(03-02-1986)
FREEDOM
Cry when wanting to cry
Laugh when wishing to laugh
Because of that simple matter
Blood now
Still sheds…
TRẦN NHUẬN MINH – Translated by VŨ ANH TUẤN
(03-02-1986)
VẨN VƠ RA ĐỨNG
Vẩn vơ ra đứng trước nhà
Người qua mà chẳng thấy qua một người
Buồn xưa – Vàng vạt nắng rơi
Nhớ xưa – Gió biếc chân trời mong manh
Chiều nghiêng một sắc vô tình
Tự nhiên, mình chả biết mình là ai…
TRẦN NHUẬN MINH (1996)
AIMLESSLY STANDING…
Aimlessly standing in front of one’s house
So many people went by but one doesn’t see
anyone going by
Sadness of yore – The yellow falling sunlight
Thinking of days past – The wind blew
in the blue vague horizon
The fading evening bore an indifferent shade
Without reason, one doesn’t know who one is…
TRẦN NHUẬN MINH (1996) – Translated by VŨ ANH TUẤN

warningComments are closed.